Meer informatie:


Risico's en mogelijk financieel nadeel


De begroting van 2014 schetst de bezuinigingen voorgesteld in 2013. Zie: Miljoenennota.  Maar zeker even belangrijk zijn de eerder genomen beslissingen en voorstellen op het gebied van woningmarkt, arbeidsmarkt, sociale voorzieningen en oudedagvoorzieningen.

1. Levensfase Leren. De financiële risico's zijn groot. Na aanscherpingsmaatregelen als inkorting van de OV-jaarkaart en scherpere regels voor de verkrijging van de aanvullende beurs wordt mogelijk een aangepaste vorm van het sociaal leenstelsel ingevoerd. Nadelige financiële gevolgen bedragen tot €17.000. Meer informatie: klik HIER

2. Levensfase Verdienen. De belastingdruk stijgt door het achterblijven van de indexatie, crisisheffing en het beperken van toeslagen en kortingen. De aantasting van de financiële positie van bepaalde groepen is o.a. aangegeven in de koopkrachtberekeningen van NIBUD.

3. Levensfase Wonen. Al jaren worden woningbezitters benadeeld door beperking van de aftrek van de hypotheekrente en invoering van de bijlenregeling. Beeïndiging van vele fiscaal vriendelijke hypotheekvormen door invoering van de verplichting tot annuïtaire aflossing verhoogt de woonlasten aanzienlijk. Meer informatie: klik HIER.

4. Levensfase Beschermen. Invoer van de participatiesamenleving betekent de gedeeltelijke afbouw van de verzorgingsstaat. Uitkeringen bij werkloosheid, specifieke zorgkosten en andere sociale uitkeringen worden aangescherpt en verminderd. Meer informatie: klik HIER

5. Levensfase Sociale Voorzieningen. De AOW verlenging is begrijpelijk in een vergrijzende samenleving maar ook de pensioenen worden aanzienlijk gekort op CAO niveau en fiscaal minder bevoordeeld. Meer Meer informatie: klik HIER  en op AOW-herziening. © 2012 Financiële Vraag B.V.. Alle rechten voorbehouden. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.